Iranian Premier League Stats: 2010-2011 Season
(C) IPLstats.com


8/28/2010 Att: 5000   HT: 1-1 Ref.: Bakhshizadeh
Paas HMD 2 - 2 Saipa KRJ
Farhad Khayrkhah (33)g 1 - 0  
  1 - 1 gEbrahim Sadeghi (38)
  1 - 2 gKarim Ansarifard (48)
Farhad Khayrkhah (76)g 2 - 2  
Hamid Kazemiy   yAli Haghdoost
Akmal Holmatovy   yVahid Shaikh Vaysee
Hemat Abedinejady   ySaeed Yousefzadeh
     
Safa   Shaikh Vaysee
Khosravi   Ebrahimi
Abedinejad   Ayoubi
Kolinia   Yazdani
Rabiekhah   Latifi
Shah Alidoost   Sadeghi
Aliabadi   Haghdoost
Khayrkhah   Zaynali
Kazemi   Ansarifard
In <-- Safepanahi (82)   In <-- Ashtiani (88)
Out --> Holmatov (82)   Out --> Khayri (88)
In <-- Aghamohamadi (67)   Out --> Yousefzadeh (79)
Out --> Ghaydar (67)   In <-- Ansari (79)
Created on 8/31/2010

Discuss This Match


(C) IPLstats.com