Iranian Div I Stats - Azadegan League, 2009-2010 Season
(C) IPLstats.com


All matches (by round)

R Date Home Score Away HT Crowd
             
  Round 1          
  10/8/2009 Iran Javan BSH 3 - 1 Damash DOR 2-0 3,000
  10/8/2009 Kaveh TEH 1 - 1 Etka GOR 0-0 500
  10/8/2009 Mes RSJ 1 - 0 Sepahan N ESF 1-0 2,000
  10/8/2009 Sanat Naft ABD 1 - 0 Shahin AHV 1-0 8,000
  10/8/2009 Shahrdari BAN 2 - 0 Shamooshak NSH 1-0 2,000
  10/8/2009 Shahrdari TBZ 3 - 1 Tarbiat YZD 1-0 4,000
  10/9/2009 Aluminum HOR 1 - 0 Golgohar SRJ 0-0 1,500
  10/9/2009 Foolad N AHV 0 - 0 Naft TEH 0-0 500
  10/9/2009 Kosar LOR 0 - 3 Damash GLN 0-2 15,000
  10/9/2009 MehrkamPars ESS 1 - 3 Nassaji MAZ 0-0 2,000
  10/9/2009 Petroshimi TBZ 1 - 1 Mes SCH 1-0 200
  10/9/2009 Shensa ARK 3 - 2 Gostaresh F TBZ 3-1 3,000
  10/9/2009 ShirinFaraz KER 1 - 1 Bargh SHZ 1-0 5,000
  12/1/2009 Payam MSH 1 - 0 Mokhaberat SHZ 1-0 1,000
             
  Round 2          
  10/15/2009 Bargh SHZ 2 - 1 Foolad N AHV 2-0 3,000
  10/15/2009 Damash GLN 2 - 1 Petroshimi TBZ 1-0 1,000
  10/15/2009 Gostaresh F TBZ 2 - 2 ShirinFaraz KER 0-0 1,000
  10/15/2009 Mes SCH 1 - 0 Golgohar SRJ 0-0 500
  10/15/2009 Naft TEH 1 - 0 MehrkamPars ESS 0-0 200
  10/15/2009 Nassaji MAZ 0 - 0 Kosar LOR 0-0 8,000
  10/15/2009 Shensa ARK 0 - 1 Aluminum HOR 0-0 10,000
  10/16/2009 Damash DOR 1 - 2 Sanat Naft ABD 1-2 10,000
  10/16/2009 Mokhaberat SHZ 2 - 2 Sepahan N ESF 1-1 1,000
  10/16/2009 Shahin AHV 1 - 2 Shahrdari TBZ 1-2 200
  10/16/2009 Shahrdari BAN 1 - 0 Mes RSJ 0-0 1,500
  10/16/2009 Shamooshak NSH 1 - 1 Iran Javan BSH 1-1 1,000
  10/16/2009 Tarbiat YZD 4 - 1 Kaveh TEH 1-0 5,000
  1/19/2010 Etka GOR 1 - 0 Payam MSH 0-0 4,000
             
  Round 3          
  10/22/2009 Iran Javan BSH 1 - 1 Shahrdari BAN 0-1 2,000
  10/22/2009 Kaveh TEH 0 - 0 Shahin AHV 0-0 200
  10/22/2009 Mes RSJ 1 - 1 Mokhaberat SHZ 1-0 2,000
  10/22/2009 Sanat Naft ABD 1 - 0 Shamooshak NSH 0-0 6,000
  10/22/2009 Sepahan N ESF 1 - 2 Etka GOR 1-1 1,000
  10/22/2009 Shahrdari TBZ 2 - 2 Damash DOR 2-0 5,000
  10/23/2009 Aluminum HOR 1 - 1 Mes SCH 1-1 1,000
  10/23/2009 Foolad N AHV 1 - 1 Gostaresh F TBZ 0-0 100
  10/23/2009 Golgohar SRJ 1 - 1 Damash GLN 0-1 3,000
  10/23/2009 Kosar LOR 0 - 1 Naft TEH 0-1 10,000
  10/23/2009 MehrkamPars ESS 1 - 0 Bargh SHZ 0-0 400
  10/23/2009 Petroshimi TBZ 1 - 1 Nassaji MAZ 0-1 200
  10/23/2009 ShirinFaraz KER 1 - 1 Shensa ARK 0-1 2,000
  1/25/2010 Payam MSH 1 - 4 Tarbiat YZD 0-0 1,000
             
  Round 4          
  10/29/2009 Bargh SHZ 1 - 0 Kosar LOR 0-0 1,000
  10/29/2009 Damash GLN 1 - 0 Mes SCH 0-0 1,500
  10/29/2009 Gostaresh F TBZ 3 - 1 MehrkamPars ESS 1-0 200
  10/29/2009 Naft TEH 1 - 0 Petroshimi TBZ 0-0 200
  10/29/2009 Nassaji MAZ 1 - 0 Golgohar SRJ 0-0 8,000
  10/29/2009 Shensa ARK 1 - 0 Foolad N AHV 0-0 5,000
  10/29/2009 ShirinFaraz KER 0 - 1 Aluminum HOR 0-1 1,000
  10/30/2009 Damash DOR 1 - 1 Kaveh TEH 1-1 6,000
  10/30/2009 Etka GOR 2 - 0 Mokhaberat SHZ 2-0 3,000
  10/30/2009 Iran Javan BSH 2 - 1 Mes RSJ 0-1 3,500
  10/30/2009 Shahin AHV 1 - 0 Payam MSH 0-0 100
  10/30/2009 Shahrdari BAN 3 - 2 Sanat Naft ABD 2-1 6,000
  10/30/2009 Shamooshak NSH 1 - 2 Shahrdari TBZ 0-1 5,000
  10/30/2009 Tarbiat YZD 2 - 0 Sepahan N ESF 1-0 5,000
             
  Round 5          
  11/5/2009 Aluminum HOR 0 - 2 Damash GLN 0-0 3,000
  11/5/2009 Foolad N AHV 2 - 1 ShirinFaraz KER 1-0 200
  11/5/2009 Golgohar SRJ 2 - 1 Naft TEH 0-0 2,000
  11/5/2009 Kosar LOR 2 - 3 Gostaresh F TBZ 0-2 6,000
  11/5/2009 MehrkamPars ESS 1 - 0 Shensa ARK 0-0 200
  11/5/2009 Mes SCH 1 - 0 Nassaji MAZ 0-0 100
  11/5/2009 Petroshimi TBZ 0 - 1 Bargh SHZ 0-1 300
  11/6/2009 Kaveh TEH 0 - 0 Shamooshak NSH 0-0 100
  11/6/2009 Mes RSJ 1 - 1 Etka GOR 1-1 2,500
  11/6/2009 Mokhaberat SHZ 0 - 1 Tarbiat YZD 0-1 1,000
  11/6/2009 Payam MSH 1 - 0 Damash DOR 0-0 1,500
  11/6/2009 Sanat Naft ABD 2 - 0 Iran Javan BSH 0-0 12,000
  11/6/2009 Sepahan N ESF 3 - 0 Shahin AHV 0-0 1,500
  11/6/2009 Shahrdari TBZ 2 - 0 Shahrdari BAN 1-0 5,000
             
  Round 6          
  11/12/2009 Damash DOR 0 - 2 Sepahan N ESF 0-1 8,000
  11/12/2009 Iran Javan BSH 0 - 5 Shahrdari TBZ 0-3 2,000
  11/12/2009 Shahin AHV 0 - 0 Mokhaberat SHZ 0-0 300
  11/12/2009 Shahrdari BAN 1 - 2 Kaveh TEH 0-1 4,000
  11/12/2009 Shamooshak NSH 1 - 1 Payam MSH 1-0 3,000
  11/12/2009 Tarbiat YZD 0 - 2 Etka GOR 0-2 6,000
  11/13/2009 Bargh SHZ 2 - 1 Golgohar SRJ 2-1 6,000
  11/13/2009 Foolad N AHV 2 - 3 Aluminum HOR 0-3 500
  11/13/2009 Gostaresh F TBZ 0 - 2 Petroshimi TBZ 0-1 600
  11/13/2009 Naft TEH 2 - 2 Mes SCH 1-1 150
  11/13/2009 Nassaji MAZ 4 - 1 Damash GLN 1-1 20,000
  11/13/2009 Shensa ARK 1 - 1 Kosar LOR 1-0 1,000
  11/13/2009 ShirinFaraz KER 0 - 0 MehrkamPars ESS 0-0 3,000
  12/1/2009 Sanat Naft ABD 1 - 1 Mes RSJ 1-1 10,000
             
  Round 7          
  11/19/2009 Aluminum HOR 0 - 0 Nassaji MAZ 0-0 3,000
  11/19/2009 Damash GLN 1 - 2 Naft TEH 0-0 500
  11/19/2009 Golgohar SRJ 0 - 0 Gostaresh F TBZ 0-0 2,000
  11/19/2009 Kosar LOR 2 - 1 ShirinFaraz KER 0-1 6,000
  11/19/2009 MehrkamPars ESS 2 - 1 Foolad N AHV 1-0 200
  11/19/2009 Mes SCH 1 - 1 Bargh SHZ 1-0 300
  11/19/2009 Petroshimi TBZ 1 - 0 Shensa ARK 0-0 500
  11/20/2009 Etka GOR 1 - 0 Shahin AHV 0-0 6,000
  11/20/2009 Kaveh TEH 1 - 0 Iran Javan BSH 1-0 300
  11/20/2009 Mes RSJ 0 - 1 Tarbiat YZD 0-0 2,000
  11/20/2009 Mokhaberat SHZ 0 - 0 Damash DOR 0-0 100
  11/20/2009 Payam MSH 2 - 0 Shahrdari BAN 1-0 2,000
  11/20/2009 Sepahan N ESF 2 - 1 Shamooshak NSH 2-1 1,500
  11/20/2009 Shahrdari TBZ 0 - 0 Sanat Naft ABD 0-0 8,000
             
  Round 8          
  12/3/2009 Bargh SHZ 2 - 1 Damash GLN 1-0 5,000
  12/3/2009 Foolad N AHV 1 - 0 Kosar LOR 0-0 200
  12/3/2009 Gostaresh F TBZ 3 - 2 Mes SCH 2-1 1,500
  12/3/2009 MehrkamPars ESS 2 - 2 Aluminum HOR 2-2 300
  12/3/2009 Naft TEH 1 - 0 Nassaji MAZ 1-0 500
  12/3/2009 Shensa ARK 2 - 1 Golgohar SRJ 1-1 2,000
  12/3/2009 ShirinFaraz KER 2 - 0 Petroshimi TBZ 1-0 2,000
  12/4/2009 Damash DOR 0 - 0 Etka GOR 0-0 400
  12/4/2009 Shahin AHV 0 - 0 Tarbiat YZD 0-0 1,000
  12/4/2009 Shahrdari BAN 3 - 2 Sepahan N ESF 0-1 2,000
  12/6/2009 Iran Javan BSH 1 - 3 Payam MSH 0-1 1,000
  12/6/2009 Sanat Naft ABD 2 - 0 Kaveh TEH 1-0 7,000
  12/6/2009 Shahrdari TBZ 1 - 0 Mes RSJ 1-0 5,000
  12/6/2009 Shamooshak NSH 3 - 2 Mokhaberat SHZ 1-1 1,000
             
  Round 9          
  12/11/2009 Aluminum HOR 1 - 1 Naft TEH 0-0 2,000
  12/11/2009 Damash GLN 1 - 0 Gostaresh F TBZ 1-0 500
  12/11/2009 Golgohar SRJ 0 - 1 ShirinFaraz KER 0-0 2,000
  12/11/2009 Kosar LOR 2 - 1 MehrkamPars ESS 1-1 3,000
  12/11/2009 Mes SCH 1 - 1 Shensa ARK 0-1 200
  12/11/2009 Nassaji MAZ 0 - 1 Bargh SHZ 0-1 25,000
  12/11/2009 Petroshimi TBZ 2 - 1 Foolad N AHV 1-1 100
  12/12/2009 Etka GOR 0 - 2 Shamooshak NSH 0-2 4,000
  12/12/2009 Kaveh TEH 1 - 2 Shahrdari TBZ 0-0 100
  12/12/2009 Mokhaberat SHZ 1 - 0 Shahrdari BAN 0-0 1,000
  12/12/2009 Payam MSH 1 - 1 Sanat Naft ABD 0-1 2,000
  12/12/2009 Sepahan N ESF 1 - 1 Iran Javan BSH 1-1 500
  12/12/2009 Tarbiat YZD 1 - 0 Damash DOR 1-0 5,000
  1/19/2010 Mes RSJ - F Shahin AHV    
             
  Round 10          
  12/17/2009 Bargh SHZ 1 - 1 Naft TEH 0-0 4,000
  12/17/2009 Foolad N AHV 2 - 1 Golgohar SRJ 1-1 100
  12/17/2009 Gostaresh F TBZ 0 - 0 Nassaji MAZ 0-0 1,500
  12/17/2009 Kosar LOR 3 - 3 Aluminum HOR 2-1 2,000
  12/17/2009 MehrkamPars ESS 3 - 1 Petroshimi TBZ 2-0 200
  12/17/2009 Shensa ARK 2 - 2 Damash GLN 1-2 1,000
  12/17/2009 ShirinFaraz KER 2 - 1 Mes SCH 1-0 2,000
  12/18/2009 Damash DOR 3 - 1 Shahin AHV 0-0 500
  12/18/2009 Iran Javan BSH 2 - 0 Mokhaberat SHZ 0-0 1,500
  12/18/2009 Kaveh TEH 0 - 0 Mes RSJ 0-0 100
  12/18/2009 Sanat Naft ABD 0 - 1 Sepahan N ESF 0-0 7,000
  12/18/2009 Shahrdari BAN 0 - 1 Etka GOR 0-1 2,000
  12/18/2009 Shamooshak NSH 1 - 0 Tarbiat YZD 1-0 2,000
  12/19/2009 Shahrdari TBZ 2 - 0 Payam MSH 1-0 2,000
             
  Round 11          
  12/31/2009 Etka GOR 0 - 0 Iran Javan BSH 0-0 200
  12/31/2009 Mes RSJ 2 - 0 Damash DOR 1-0 1,000
  12/31/2009 Mokhaberat SHZ 2 - 1 Sanat Naft ABD 2-1 3,000
  12/31/2009 Payam MSH 1 - 0 Kaveh TEH 1-0 2,000
  12/31/2009 Sepahan N ESF 1 - 1 Shahrdari TBZ 1-0 1,200
  12/31/2009 Tarbiat YZD 1 - 1 Shahrdari BAN 0-1 5,000
  1/1/2010 Aluminum HOR 2 - 1 Bargh SHZ 1-1 4,000
  1/1/2010 Damash GLN 0 - 1 ShirinFaraz KER 0-0 2,000
  1/1/2010 Golgohar SRJ 1 - 0 MehrkamPars ESS 1-0 1,000
  1/1/2010 Mes SCH 2 - 0 Foolad N AHV 0-0 100
  1/1/2010 Naft TEH 1 - 0 Gostaresh F TBZ 0-0 100
  1/1/2010 Nassaji MAZ 0 - 2 Shensa ARK 0-0  
  1/1/2010 Petroshimi TBZ 2 - 1 Kosar LOR 2-0 100
  4/4/2010 Shahin AHV 1 - 1 Shamooshak NSH 0-1 50
             
  Round 12          
  1/7/2010 Foolad N AHV 2 - 1 Damash GLN 2-1 200
  1/7/2010 Gostaresh F TBZ 0 - 0 Bargh SHZ 0-0 1,500
  1/7/2010 Kosar LOR 0 - 0 Golgohar SRJ 0-0 3,000
  1/7/2010 MehrkamPars ESS 0 - 1 Mes SCH 0-1 100
  1/7/2010 Petroshimi TBZ 0 - 0 Aluminum HOR 0-0 100
  1/7/2010 Shensa ARK 0 - 0 Naft TEH 0-0 5,000
  1/7/2010 ShirinFaraz KER 2 - 2 Nassaji MAZ 1-1 6,000
  1/8/2010 Iran Javan BSH 1 - 0 Tarbiat YZD 0-0 1,500
  1/8/2010 Kaveh TEH 1 - 2 Sepahan N ESF 0-2 100
  1/8/2010 Payam MSH 1 - 1 Mes RSJ 1-0 2,000
  1/8/2010 Sanat Naft ABD 2 - 1 Etka GOR 1-0 6,000
  1/8/2010 Shahrdari BAN - F Shahin AHV    
  1/8/2010 Shahrdari TBZ 1 - 0 Mokhaberat SHZ 1-0 5,000
  1/8/2010 Shamooshak NSH 1 - 0 Damash DOR 0-0 2,000
             
  Round 13          
  1/14/2010 Damash DOR 0 - 0 Shahrdari BAN 0-0 9,000
  1/14/2010 Etka GOR 1 - 1 Shahrdari TBZ 0-1 1,000
  1/14/2010 Mes RSJ 1 - 1 Shamooshak NSH 1-0 1,000
  1/14/2010 Mokhaberat SHZ 0 - 2 Kaveh TEH 0-1 1,000
  1/14/2010 Sepahan N ESF 0 - 1 Payam MSH 0-0 1,000
  1/14/2010 Tarbiat YZD 1 - 0 Sanat Naft ABD 0-0 6,000
  1/15/2010 Aluminum HOR 1 - 1 Gostaresh F TBZ 0-0 2,500
  1/15/2010 Bargh SHZ 1 - 1 Shensa ARK 1-1 2,000
  1/15/2010 Damash GLN 0 - 0 MehrkamPars ESS 0-0 5,000
  1/15/2010 Golgohar SRJ 1 - 1 Petroshimi TBZ 0-1 2,000
  1/15/2010 Mes SCH 0 - 0 Kosar LOR 0-0 200
  1/15/2010 Naft TEH 1 - 1 ShirinFaraz KER 0-1 500
  1/15/2010 Nassaji MAZ 2 - 0 Foolad N AHV 1-0 15,000
  1/15/2010 Shahin AHV 0 - 3 Iran Javan BSH 0-2 500
             
  Round 14          
  2/17/2010 Etka GOR 0 - 2 Kaveh TEH 0-1 2,000
  2/18/2010 Damash GLN 2 - 1 Kosar LOR 1-0 2,000
  2/18/2010 Sepahan N ESF 0 - 2 Mes RSJ 0-1 500
  2/18/2010 Shahin AHV 1 - 2 Sanat Naft ABD 1-1 1,500
  2/18/2010 Shamooshak NSH 0 - 0 Shahrdari BAN 0-0 4,000
  2/18/2010 Tarbiat YZD 0 - 0 Shahrdari TBZ 0-0 10,000
  2/19/2010 Damash DOR 0 - 0 Iran Javan BSH 0-0 7,000
  2/19/2010 Golgohar SRJ 2 - 0 Aluminum HOR 1-0 3,000
  2/19/2010 Gostaresh F TBZ 2 - 1 Shensa ARK 0-0 1,000
  2/19/2010 Mes SCH 1 - 0 Petroshimi TBZ 1-0 200
  2/19/2010 Naft TEH 2 - 0 Foolad N AHV 1-0 200
  2/19/2010 Nassaji MAZ 0 - 0 MehrkamPars ESS 0-0 25,000
  4/4/2010 Bargh SHZ 2 - 1 ShirinFaraz KER 0-1 3,000
  4/4/2010 Mokhaberat SHZ 2 - 4 Payam MSH 1-2 100
             
  Round 15          
  3/3/2010 Kaveh TEH 0 - 0 Tarbiat YZD 0-0 150
  3/4/2010 Iran Javan BSH 2 - 1 Shamooshak NSH 0-0 1,500
  3/4/2010 Mes RSJ 1 - 0 Shahrdari BAN 1-0 2,000
  3/4/2010 Sanat Naft ABD 1 - 2 Damash DOR 1-0 5,000
  3/4/2010 Sepahan N ESF 1 - 1 Mokhaberat SHZ 1-1 400
  3/4/2010 Shahrdari TBZ 7 - 1 Shahin AHV 3-1 4,000
  3/5/2010 Aluminum HOR 3 - 2 Shensa ARK 0-0 2,000
  3/5/2010 Foolad N AHV 1 - 1 Bargh SHZ 0-0 100
  3/5/2010 Golgohar SRJ 1 - 1 Mes SCH 0-1 1,000
  3/5/2010 MehrkamPars ESS 0 - 2 Naft TEH 0-0 250
  3/5/2010 Petroshimi TBZ 1 - 1 Damash GLN 0-1 2,000
  4/28/2010 Kosar LOR 0 - 1 Nassaji MAZ 0-1 1,000
  4/28/2010 Payam MSH 2 - 1 Etka GOR 0-1 200
  4/28/2010 ShirinFaraz KER 1 - 0 Gostaresh F TBZ 0-0 15,000
             
  Round 16          
  3/11/2010 Bargh SHZ 2 - 1 MehrkamPars ESS 1-0 3,000
  3/11/2010 Damash GLN 2 - 1 Golgohar SRJ 1-1 500
  3/11/2010 Gostaresh F TBZ 3 - 0 Foolad N AHV 1-0 3,000
  3/11/2010 Mes SCH 1 - 1 Aluminum HOR 1-1 100
  3/11/2010 Nassaji MAZ 2 - 1 Petroshimi TBZ 0-0 10,000
  3/11/2010 Shensa ARK 1 - 1 ShirinFaraz KER 1-1 2,000
  3/12/2010 Damash DOR 0 - 0 Shahrdari TBZ 0-0 6,000
  3/12/2010 Etka GOR 0 - 3 Sepahan N ESF 0-1 1,000
  3/12/2010 Mokhaberat SHZ 1 - 0 Mes RSJ 1-0 1,000
  3/12/2010 Shahin AHV 1 - 2 Kaveh TEH 1-0 100
  3/12/2010 Shamooshak NSH 2 - 3 Sanat Naft ABD 1-3 2,000
  3/12/2010 Tarbiat YZD 1 - 0 Payam MSH 0-0 6,000
  4/4/2010 Shahrdari BAN 1 - 0 Iran Javan BSH 1-0 1,000
  5/3/2010 Naft TEH 3 - 0 Kosar LOR 2-0 200
             
  Round 17          
  3/17/2010 Aluminum HOR 1 - 0 ShirinFaraz KER 0-0 1,500
  3/17/2010 Foolad N AHV 1 - 0 Shensa ARK 1-0 200
  3/17/2010 Golgohar SRJ 1 - 1 Nassaji MAZ 0-0 1,500
  3/18/2010 Kaveh TEH 0 - 1 Damash DOR 0-1 100
  3/18/2010 Mes RSJ 2 - 2 Iran Javan BSH 2-1 1,000
  3/18/2010 Mokhaberat SHZ 0 - 0 Etka GOR 0-0 600
  3/18/2010 Payam MSH 0 - 0 Shahin AHV 0-0  
  3/18/2010 Sanat Naft ABD 2 - 1 Shahrdari BAN 1-1 5,000
  3/18/2010 Sepahan N ESF 2 - 1 Tarbiat YZD 1-0 500
  3/18/2010 Shahrdari TBZ 1 - 0 Shamooshak NSH 0-0 3,000
  4/4/2010 MehrkamPars ESS 0 - 1 Gostaresh F TBZ 0-0 500
  4/4/2010 Mes SCH 0 - 1 Damash GLN 0-0 200
  4/4/2010 Petroshimi TBZ 1 - 1 Naft TEH 0-0 200
  5/8/2010 Kosar LOR 1 - 0 Bargh SHZ 0-0 4,000
             
  Round 18          
  4/8/2010 Bargh SHZ 1 - 0 Petroshimi TBZ 0-0 5,000
  4/8/2010 Damash GLN 2 - 2 Aluminum HOR 2-1 6,000
  4/8/2010 Naft TEH 0 - 1 Golgohar SRJ 0-0 50
  4/8/2010 Nassaji MAZ 3 - 1 Mes SCH 2-1 20,000
  4/8/2010 ShirinFaraz KER 2 - 1 Foolad N AHV 1-0 4,000
  4/9/2010 Damash DOR 2 - 2 Payam MSH 2-2 8,000
  4/9/2010 Iran Javan BSH 1 - 1 Sanat Naft ABD 0-0 4,000
  4/9/2010 Shahin AHV 1 - 4 Sepahan N ESF 0-3 200
  4/9/2010 Shahrdari BAN 0 - 0 Shahrdari TBZ 0-0 2,000
  4/9/2010 Shamooshak NSH 0 - 1 Kaveh TEH 0-0 2,000
  4/9/2010 Tarbiat YZD 1 - 0 Mokhaberat SHZ 0-0  
  4/28/2010 Shensa ARK 0 - 1 MehrkamPars ESS 0-0 6,000
  5/5/2010 Etka GOR 0 - 1 Mes RSJ 0-0 100
  5/19/2010 Gostaresh F TBZ 3 - 3 Kosar LOR 1-2 2,500
             
  Round 19          
  4/15/2010 Etka GOR 0 - 0 Tarbiat YZD 0-0 1,500
  4/15/2010 Kaveh TEH 3 - 2 Shahrdari BAN 1-2 100
  4/15/2010 Mes RSJ 1 - 3 Sanat Naft ABD 0-1 2,500
  4/15/2010 Mokhaberat SHZ 2 - 0 Shahin AHV 1-0 1,000
  4/15/2010 Payam MSH 3 - 0 Shamooshak NSH 0-0 100
  4/15/2010 Sepahan N ESF 3 - 0 Damash DOR 2-0 500
  4/15/2010 Shahrdari TBZ 1 - 0 Iran Javan BSH 1-0 3,000
  4/16/2010 Aluminum HOR 1 - 1 Foolad N AHV 1-0 2,000
  4/16/2010 Damash GLN 1 - 1 Nassaji MAZ 1-0 7,000
  4/16/2010 Golgohar SRJ 4 - 3 Bargh SHZ 2-3 1,500
  4/16/2010 Kosar LOR 0 - 1 Shensa ARK 0-0 2,000
  4/16/2010 MehrkamPars ESS 1 - 0 ShirinFaraz KER 0-0 500
  4/16/2010 Mes SCH 1 - 1 Naft TEH 0-1 100
  4/16/2010 Petroshimi TBZ 2 - 1 Gostaresh F TBZ 1-1 1,000
             
  Round 20          
  4/23/2010 Bargh SHZ 2 - 1 Mes SCH 0-0 4,000
  4/23/2010 Damash DOR 2 - 1 Mokhaberat SHZ 0-1 4,000
  4/23/2010 Foolad N AHV 0 - 1 MehrkamPars ESS 0-1 100
  4/23/2010 Iran Javan BSH 1 - 2 Kaveh TEH 1-1 50
  4/23/2010 Naft TEH 1 - 2 Damash GLN 1-1 500
  4/23/2010 Nassaji MAZ 2 - 0 Aluminum HOR 2-0 15,000
  4/23/2010 Sanat Naft ABD 0 - 2 Shahrdari TBZ 0-0 15,000
  4/23/2010 Shahin AHV 0 - 1 Etka GOR 0-1 50
  4/23/2010 Shahrdari BAN 2 - 1 Payam MSH 1-1 1,500
  4/23/2010 Shamooshak NSH 2 - 1 Sepahan N ESF 1-0 1,000
  4/23/2010 Shensa ARK 2 - 1 Petroshimi TBZ 1-1 5,000
  4/23/2010 ShirinFaraz KER 2 - 1 Kosar LOR 1-0 2,000
  4/23/2010 Tarbiat YZD 0 - 0 Mes RSJ 0-0 10,000
  5/5/2010 Gostaresh F TBZ 3 - 2 Golgohar SRJ 0-1 2,000
             
  Round 21          
  5/14/2010 Aluminum HOR 2 - 1 MehrkamPars ESS 1-0 2,000
  5/14/2010 Damash GLN 2 - 1 Bargh SHZ 1-1 10,000
  5/14/2010 Etka GOR 1 - 0 Damash DOR 0-0 3,000
  5/14/2010 Golgohar SRJ 2 - 1 Shensa ARK 1-1 1,500
  5/14/2010 Kaveh TEH 0 - 1 Sanat Naft ABD 0-0 300
  5/14/2010 Kosar LOR 0 - 0 Foolad N AHV 0-0 2,000
  5/14/2010 Mes RSJ 1 - 1 Shahrdari TBZ 1-0 2,000
  5/14/2010 Mokhaberat SHZ 4 - 1 Shamooshak NSH 1-0 1,000
  5/14/2010 Nassaji MAZ 2 - 2 Naft TEH 0-1 10,000
  5/14/2010 Payam MSH 2 - 2 Iran Javan BSH 2-1 1,000
  5/14/2010 Petroshimi TBZ 1 - 1 ShirinFaraz KER 1-0 1,000
  5/14/2010 Sepahan N ESF 2 - 2 Shahrdari BAN 1-0 2,000
  5/14/2010 Tarbiat YZD 2 - 0 Shahin AHV 0-0 10,000
  5/31/2010 Mes SCH 3 - 0 Gostaresh F TBZ 1-0 300
             
  Round 22          
  5/25/2010 Bargh SHZ 1 - 0 Nassaji MAZ 1-0 8,000
  5/25/2010 Damash DOR 2 - 1 Tarbiat YZD 2-0 6,000
  5/25/2010 Foolad N AHV 2 - 0 Petroshimi TBZ 2-0 200
  5/25/2010 Iran Javan BSH 2 - 1 Sepahan N ESF 1-0 1,500
  5/25/2010 MehrkamPars ESS 2 - 1 Kosar LOR 2-1 200
  5/25/2010 Naft TEH 1 - 0 Aluminum HOR 0-0 400
  5/25/2010 Sanat Naft ABD 3 - 0 Payam MSH 2-0 7,000
  5/25/2010 Shahin AHV 0 - 2 Mes RSJ 0-1 100
  5/25/2010 Shahrdari BAN 0 - 0 Mokhaberat SHZ 0-0 1,000
  5/25/2010 Shahrdari TBZ 2 - 1 Kaveh TEH 1-1 8,000
  5/25/2010 Shamooshak NSH 1 - 1 Etka GOR 0-0 2,000
  5/25/2010 Shensa ARK 0 - 0 Mes SCH 0-0 4,000
  5/25/2010 ShirinFaraz KER 4 - 1 Golgohar SRJ 1-0 7,000
  6/6/2010 Gostaresh F TBZ 1 - 3 Damash GLN 1-2 1,000
             
  Round 23          
  6/11/2010 Aluminum HOR 2 - 1 Kosar LOR 1-1 500
  6/11/2010 Damash GLN 1 - 0 Shensa ARK 0-0 5,000
  6/11/2010 Etka GOR 0 - 0 Shahrdari BAN 0-0 200
  6/11/2010 Golgohar SRJ 4 - 1 Foolad N AHV 0-0 500
  6/11/2010 Mes RSJ 1 - 1 Kaveh TEH 1-1 300
  6/11/2010 Mes SCH 3 - 1 ShirinFaraz KER 2-0 400
  6/11/2010 Mokhaberat SHZ 1 - 0 Iran Javan BSH 0-0 1,000
  6/11/2010 Naft TEH 1 - 0 Bargh SHZ 1-0 2,000
  6/11/2010 Nassaji MAZ 1 - 3 Gostaresh F TBZ 0-0 20,000
  6/11/2010 Payam MSH 0 - 2 Shahrdari TBZ 0-1 500
  6/11/2010 Petroshimi TBZ 0 - 0 MehrkamPars ESS 0-0 100
  6/11/2010 Sepahan N ESF 2 - 1 Sanat Naft ABD 1-0 1,000
  6/11/2010 Shahin AHV 1 - 3 Damash DOR 0-1 200
  6/11/2010 Tarbiat YZD 2 - 1 Shamooshak NSH 1-0 1,500
             
  Round 24          
  6/17/2010 Bargh SHZ 3 - 1 Aluminum HOR 2-0 5,000
  6/17/2010 Damash DOR 1 - 2 Mes RSJ 1-1 6,000
  6/17/2010 Foolad N AHV 2 - 1 Mes SCH 1-0 50
  6/17/2010 Gostaresh F TBZ 0 - 1 Naft TEH 0-0 500
  6/17/2010 Iran Javan BSH 1 - 2 Etka GOR 0-1 1,000
  6/17/2010 Kaveh TEH 4 - 2 Payam MSH 2-2 100
  6/17/2010 Kosar LOR 2 - 3 Petroshimi TBZ 1-1 500
  6/17/2010 MehrkamPars ESS 2 - 0 Golgohar SRJ 1-0 200
  6/17/2010 Sanat Naft ABD 4 - 1 Mokhaberat SHZ 1-1 8,000
  6/17/2010 Shahrdari BAN 1 - 1 Tarbiat YZD 1-1 1,000
  6/17/2010 Shahrdari TBZ 1 - 0 Sepahan N ESF 1-0 3,000
  6/17/2010 Shamooshak NSH 4 - 1 Shahin AHV 2-0 500
  6/17/2010 Shensa ARK 2 - 1 Nassaji MAZ 2-0 1,000
  6/17/2010 ShirinFaraz KER 1 - 0 Damash GLN 1-0 1,500
             
  Round 25          
  6/21/2010 Aluminum HOR 3 - 0 Petroshimi TBZ 0-0 500
  6/21/2010 Bargh SHZ 1 - 0 Gostaresh F TBZ 0-0 5,000
  6/21/2010 Damash DOR 2 - 1 Shamooshak NSH 1-1 7,000
  6/21/2010 Damash GLN 3 - 0 Foolad N AHV 0-0 1,000
  6/21/2010 Etka GOR 2 - 2 Sanat Naft ABD 0-0 200
  6/21/2010 Golgohar SRJ - F Kosar LOR    
  6/21/2010 Mes RSJ 2 - 2 Payam MSH 2-2 1,000
  6/21/2010 Mes SCH 3 - 0 MehrkamPars ESS 0-0 300
  6/21/2010 Mokhaberat SHZ 0 - 1 Shahrdari TBZ 0-0 200
  6/21/2010 Naft TEH 2 - 0 Shensa ARK 1-0 2,500
  6/21/2010 Nassaji MAZ 0 - 0 ShirinFaraz KER 0-0 1,000
  6/21/2010 Sepahan N ESF 3 - 1 Kaveh TEH 1-1 300
  6/21/2010 Shahin AHV 1 - 6 Shahrdari BAN 1-3 100
  6/21/2010 Tarbiat YZD 4 - 2 Iran Javan BSH 3-1 1,000
             
  Round 26          
  6/27/2010 Foolad N AHV 4 - 0 Nassaji MAZ 1-0 50
  6/27/2010 Gostaresh F TBZ 2 - 0 Aluminum HOR 1-0 500
  6/27/2010 Iran Javan BSH - F Shahin AHV    
  6/27/2010 Kaveh TEH 0 - 2 Mokhaberat SHZ 0-0 500
  6/27/2010 Kosar LOR 1 - 2 Mes SCH 0-2 500
  6/27/2010 MehrkamPars ESS 1 - 2 Damash GLN 1-0 1,500
  6/27/2010 Payam MSH 2 - 3 Sepahan N ESF 1-3 50
  6/27/2010 Petroshimi TBZ 1 - 0 Golgohar SRJ 0-0 100
  6/27/2010 Sanat Naft ABD 0 - 0 Tarbiat YZD 0-0 15,000
  6/27/2010 Shahrdari BAN 4 - 0 Damash DOR 0-0 200
  6/27/2010 Shahrdari TBZ 1 - 0 Etka GOR 0-0 8,000
  6/27/2010 Shamooshak NSH 3 - 3 Mes RSJ 1-1 6,000
  6/27/2010 Shensa ARK 0 - 2 Bargh SHZ 0-1 1,000
  6/27/2010 ShirinFaraz KER 1 - 1 Naft TEH 1-1 1,000
Created on 6/30/2010


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
League tables
Group A   Group B   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
 
Team pages
Aluminum HOR    Matches
Bargh SHZ    Matches
Damash DOR    Matches
Damash GLN    Matches
Etka GOR    Matches
Foolad N AHV    Matches
Golgohar SRJ    Matches
Gostaresh F TBZ    Matches
Iran Javan BSH    Matches
Kaveh TEH    Matches
Kosar LOR    Matches
MehrkamPars ESS    Matches
Mes RSJ    Matches
Mes SCH    Matches
Mokhaberat SHZ    Matches
Naft TEH    Matches
Nassaji MAZ    Matches
Payam MSH    Matches
Petroshimi TBZ    Matches
Sanat Naft ABD    Matches
Sepahan N ESF    Matches
Shahin AHV    Matches
Shahrdari BAN    Matches
Shahrdari TBZ    Matches
Shamooshak NSH    Matches
Shensa ARK    Matches
ShirinFaraz KER    Matches
Tarbiat YZD    Matches

(C) IPLstats.com