Iranian Pro League Stats: 2005-2006 Season
(C) IPLstats.com

Matches played

  Player Team Whole In Out
1 Sabeti Mehdi Abumoslem MSH 30 0 0
2 Enayati Reza Esteghlal TEH 29 0 0
3 Poormand Alireza Abumoslem MSH 29 0 0
4 Asadi Morteza Saba TEH 28 1 0
5 Hossaini Seyed Jalal Saipa KRJ 28 0 0
6 Montazeri Pejman Foolad KHU 28 0 0
7 Roodbarian Hassan Paas TEH 28 0 0
8 Toolia Elmir Saba TEH 28 0 0
9 Yahyanejad Ali Malavan ANZ 28 0 0
10 Rajab Zadeh Mehdi Zobahan ESF 27 0 2
11 Noori Pejman Perspolis TEH 27 1 1
12 Shiri Mojtaba Esteghlal AHV 27 0 1
13 Tatar Mehdi Rahahan TEH 27 0 1
14 Heydari Sepehr Zobahan ESF 27 0 0
15 Bayk Zadeh Hashem Fajr SHZ 26 0 2
16 Gholamzadeh Ghasem Bargh SHZ 26 0 1
17 Kavianpour Majid Shamooshak NSH 26 2 0
18 Ayoubi Koshali Majid Saipa KRJ 26 1 0
19 Hossaini Seyed Mohammad Abumoslem MSH 26 1 0
20 Bahraini Mahmoud Reza Shamooshak NSH 26 0 0
21 Bakhtiarizadeh Sohrab Saba TEH 26 0 0
22 Fekri Mahmoud Esteghlal TEH 26 0 0
23 Rezai Vahid Fajr SHZ 26 0 0
24 Jamshidian Ahmad Rahahan TEH 25 1 3
25 Shirzad Javad Paas TEH 25 0 1
26 Taymorian Andranik Abumoslem MSH 25 0 1
27 Ghobishavi Nader Esteghlal AHV 25 0 0
28 Petrosian Armenak Sepahan ESF 25 0 0
29 Nazarpak Hadi Malavan ANZ 24 0 5
30 Taghavi Ahmad Rahahan TEH 24 0 4
31 Zare Sattar Bargh SHZ 24 1 2
32 Ansarian Ali Perspolis TEH 24 0 2
33 Kazemi Hossain Esteghlal TEH 24 1 1
34 Mokhtari Mohamad Shamooshak NSH 24 0 1
35 Naysani Mohsen Fajr SHZ 24 0 1
36 Karimian Mehrdad Bargh SHZ 24 3 0
37 Daei Ali Saba TEH 24 2 0
38 Nosrati Mohamad Paas TEH 24 0 0
39 Badamaki Hossain Abumoslem MSH 23 0 5
40 Mohamad Alireza Rahahan TEH 23 2 4
41 Kazemian Javad Perspolis TEH 23 1 4
42 Fazli Fereydoon Esteghlal AHV 23 0 4
43 Sharifinasab Omid Foolad KHU 23 2 3
44 Hanifi Mohsen Ghandi YZD 23 0 3
45 Aghili Hadi Sepahan ESF 23 3 1
46 Farzaneh Hamidreza Saipa KRJ 23 2 1
47 Hajizadeh Abolfazl Perspolis TEH 23 2 1
48 Ensafi Mojtaba Ghandi YZD 23 1 1
49 Taghipour Ebrahim Esteghlal AHV 23 1 1
50 Ghorbani Pirooz Esteghlal TEH 23 0 1
51 Mehraban Shahram Rahahan TEH 23 0 1
52 Pourgholami Babak Fajr SHZ 22 0 6
53 Mohseni Esfandiar Shamooshak NSH 22 0 5
54 Ravankhah Omid Fajr SHZ 22 0 3
55 Stratolat Georg Zobahan ESF 22 1 2
56 Kameli Mofrad Jalal Foolad KHU 22 0 2
57 Mansori Mahmoud Sepahan ESF 22 0 2
58 Sadeghi Amir Hossain Esteghlal TEH 22 0 2
59 Farsiat Aziz Abumoslem MSH 22 2 1
60 Tamini Hadi Malavan ANZ 22 2 1
61 Ashena Hossain Fajr SHZ 22 1 1
62 Sadeghi Ebrahim Saipa KRJ 22 1 1
63 Ashjari Hassan Zobahan ESF 21 0 4
64 Meamar Mohamad Hossain Saipa KRJ 21 1 3
65 Sarabadani Hamid Rahahan TEH 21 1 3
66 Bengar Mohsen Sepahan ESF 21 3 2
67 Alavi Seyed Mohamad Foolad KHU 21 1 1
68 Salehinejad Mostafa Zobahan ESF 21 0 1
69 Maleki Masoud Ghandi YZD 21 0 0
70 Rahimi Abouzar Shamooshak NSH 20 0 6
71 Normohamadi Majid Abumoslem MSH 20 0 5
72 Khalatbari Mohammad Reza Abumoslem MSH 20 2 4
73 Bagheri Karim Perspolis TEH 20 0 3
74 Zare Maziar Malavan ANZ 20 3 2
75 Golmohamadi Yahya Saba TEH 20 1 2
76 Abedinejad Hemat Bargh SHZ 20 3 1
77 Regio Rodrigo Sepahan ESF 20 1 1
78 Ghasemi Abbas Zobahan ESF 20 0 0
79 Maniei Maysam Paas TEH 19 0 9
80 Kabi Hossain Foolad KHU 19 0 7
81 Akbari Jalal Sepahan ESF 19 2 5
82 Matori Mohamad Bargh SHZ 19 1 3
83 Bahadorani Farshad Zobahan ESF 19 2 2
84 Amirabadi Mehdi Esteghlal TEH 19 0 2
85 Rafkhaei Seyed Jalal Malavan ANZ 19 8 1
86 Alenameh Ahmad Esteghlal AHV 19 4 1
87 Sadri Mostafa Fajr SHZ 19 1 0
88 Karimi Farsheed Perspolis TEH 19 0 0
89 Akbarpour Siavash Esteghlal TEH 18 0 10
90 Haghdoost Davood Bargh SHZ 18 1 7
91 Jamshidi Pejman Paas TEH 18 2 6
92 Azari Ali Shamooshak NSH 18 3 5
93 Fooladi Jafar Ghandi YZD 18 4 3
94 Dehghan Ali Mohamad Fajr SHZ 18 0 2
95 Gholamalizad Masoud Malavan ANZ 18 0 1
96 Yousefzadeh Saeed Malavan ANZ 18 6 0
97 Arzani Mohsen Saipa KRJ 18 3 0
98 Azhari Amir Rahahan TEH 17 3 9
99 Kavianpour Hamed Perspolis TEH 17 1 7
100 Gholamin Mohamad Malavan ANZ 17 3 5
101 Nasehi Mohammad Reza Abumoslem MSH 17 5 4
102 Rezai Shays Perspolis TEH 17 6 3
103 Shakori Hadi Paas TEH 17 6 2
104 Mirzapour Ebrahim Foolad KHU 17 0 1
105 Baygi Saeed Saba TEH 17 2 0
106 Haj Osboei Mohamad Reza Bargh SHZ 17 1 0
107 Pavia Julio Cezar Ghandi YZD 17 0 0
108 Shiri Mehdi Bargh SHZ 16 0 10
109 Mahabadi Davood Rahahan TEH 16 3 6
110 Navazi Mohamad Saba TEH 16 2 6
111 Abbasfard Alireza Saipa KRJ 16 4 5
112 Yousefi Mohsen Shamooshak NSH 16 2 5
113 Ahmadi Nader Foolad KHU 16 1 5
114 Santos Denis Ghandi YZD 16 2 3
115 Noormohamadi Alireza Zobahan ESF 16 1 1
116 Talebloo Vahid Esteghlal TEH 16 1 1
117 Zare Samad Bargh SHZ 16 0 1
118 Darbandi Abdolhossain Ghandi YZD 16 1 0
119 Abolhail Abdolvahab Esteghlal AHV 15 1 9
120 Borhani Arash Paas TEH 15 4 8
121 Asghari Hadi Rahahan TEH 15 3 7
122 Jabbari Mojtaba Esteghlal TEH 15 2 7
123 Khanzade Morteza Fajr SHZ 15 5 6
124 Yavarzadeh Behshad Ghandi YZD 15 3 6
125 Mojiri Jaba Sepahan ESF 15 1 6
126 Gheravi Esmail Shamooshak NSH 15 3 3
127 Karami Mohamad Sadegh Fajr SHZ 15 7 1
128 Zeevari Rasool Shamooshak NSH 15 2 1
129 Kooshki Bijan Paas TEH 15 2 0
130 Aziz Zadeh Hamid Zobahan ESF 15 0 0
131 Shojaei Masoud Saipa KRJ 14 0 10
132 Sarlak Siamak Foolad KHU 14 1 8
133 Khatibi Rasool Sepahan ESF 14 3 4
134 Rezai Mehrzad Esteghlal AHV 14 0 4
135 Yousefi Ershad Saipa KRJ 14 2 0
136 Madanchi Mehrzad Perspolis TEH 13 3 12
137 Rezai Gholamreza Fajr SHZ 13 0 11
138 Mohamadi Ali Asghar Saba TEH 13 1 9
139 Aghaei Abbas Sepahan ESF 13 3 5
140 Alvandi Amir Reza Saba TEH 13 4 2
141 Mansori Mohammad Zobahan ESF 13 3 2
142 Ahmadi Rahman Saipa KRJ 13 0 2
143 Moslemzadeh Reza Abumoslem MSH 13 2 0
144 Aidizadeh Gholamreza Esteghlal AHV 12 1 14
145 Koozegar Saeed Shamooshak NSH 12 3 7
146 Santos Carlos Ghandi YZD 12 4 6
147 Gholamhossaini Hamid Ghandi YZD 12 6 3
148 Asadi Ebrahim Perspolis TEH 12 4 3
149 Razi Babak Shamooshak NSH 12 2 3
150 Majidi Farzad Esteghlal TEH 12 7 2
151 Rahmati Seyed Mehdi Esteghlal TEH 12 1 1
152 Hoori Hasan Foolad KHU 12 2 0
153 Nikbakht Alireza Esteghlal TEH 11 0 14
154 Ghorbani Ali Malavan ANZ 11 2 12
155 Solaymani Maysam Foolad KHU 11 4 9
156 Alizadeh Ali Perspolis TEH 11 8 7
157 Khalili Mohsen Saipa KRJ 11 9 5
158 Sasani Ehtesham Fajr SHZ 11 4 4
159 Sadatzadeh Seyed Mohamad Ghandi YZD 11 2 4
160 Jafari Hadi Sepahan ESF 11 3 2
161 Ramezani Saeed Esteghlal AHV 11 2 2
162 Borjlou Kazem Saipa KRJ 11 4 1
163 Gharib Mohamad Shamooshak NSH 11 4 1
164 Namdari Ashkan Bargh SHZ 11 0 1
165 Shiri Hamed Shamooshak NSH 11 0 1
166 Aghamohamadi Reza Rahahan TEH 11 6 0
167 Hassani Sefat Seyed Ali Malavan ANZ 11 1 0
168 Tabatabi Seyed Hadi Ghandi YZD 11 0 0
169 Razavi Amin Esteghlal AHV 10 0 3
170 Traore Eisa Paas TEH 10 0 3
171 Ebrahimi Morteza Esteghlal TEH 10 0 1
172 Nekonam Javad Paas TEH 10 0 1
173 Hail Miroslav Zobahan ESF 10 0 0
174 Vaziri Amir Saipa KRJ 9 8 12
175 Markosi Robert Saba TEH 9 3 9
176 Pashaei Hossain Paas TEH 9 6 8
177 Ghorbani Mojtaba Malavan ANZ 9 3 8
178 Seyed Salehi Seyed Mehdi Sepahan ESF 9 3 6
179 Mansori Mohammad Abumoslem MSH 9 9 5
180 Imani Hadi Bargh SHZ 9 6 5
181 Noori Milad Foolad KHU 9 0 5
182 Bijani Mostafa Esteghlal AHV 9 9 3
183 Sharifi Maki Foolad KHU 9 3 2
184 Rajabi Hamidreza Saipa KRJ 9 1 2
185 Hamedani Sattar Paas TEH 9 6 1
186 Mohamadi Mohamad Perspolis TEH 9 1 1
187 Mehdizadeh Mostafa Saba TEH 8 4 16
188 Da Silva Joelson Zobahan ESF 8 5 12
189 Kolahkaj Adel Foolad KHU 8 4 9
190 Jafarpour Mehdi Sepahan ESF 8 2 6
191 Rahmati Kianoosh Paas TEH 8 14 5
192 Falahati Morteza Malavan ANZ 8 3 4
193 Reza Emad Foolad KHU 8 2 4
194 Habibi Moharam Rahahan TEH 8 7 3
195 Oladi Mehrdad Perspolis TEH 8 5 3
196 Navidkia Moharram Sepahan ESF 8 0 3
197 Kazem Ahmad Paas TEH 8 4 2
198 Soltani Mohsen Saba TEH 8 12 1
199 Mahdipour Aliakbar Esteghlal AHV 8 5 1
200 Eyni Mehdi Bargh SHZ 8 3 0
201 Abedi Farid Bargh SHZ 7 6 13
202 Gerayli Yunes Abumoslem MSH 7 4 10
203 Daghighi Saeed Saba TEH 7 6 9
204 Rameshgar Asghar Foolad KHU 7 6 9
205 Gholami Mohamad Malavan ANZ 7 6 8
206 Bayk Zavieh Alireza Ghandi YZD 7 1 8
207 Maydavoodi Milad Paas TEH 7 9 7
208 Heydari Khosrow Paas TEH 7 8 7
209 Hamidi Mohsen Foolad KHU 7 6 7
210 Haddad Ali Shamooshak NSH 7 3 7
211 Alvez Adriano Esteghlal AHV 7 10 6
212 Kia Hooshang Ghandi YZD 7 7 6
213 Seyedabbasi Davood Perspolis TEH 7 5 6
214 Zadmahmoud Hojatollah Esteghlal AHV 7 12 4
215 Ebrahimian Mohamad Ali Saipa KRJ 7 9 3
216 Razmi Ghasem Bargh SHZ 7 3 3
217 Araghi Afshin Rahahan TEH 7 18 2
218 Mahdavi Mohamad Reza Esteghlal AHV 7 0 2
219 Rahbarifard Behrooz Perspolis TEH 7 0 2
220 Jalali Sabet Reza Esteghlal AHV 7 2 1
221 Salarzade Saeed Malavan ANZ 7 2 1
222 Mousavi Seyed Mohamad Fajr SHZ 7 2 0
223 Sorori Hassan Rahahan TEH 6 10 10
224 Noori Mohamad Sepahan ESF 6 8 7
225 Baygi Sajjad Malavan ANZ 6 4 7
226 Khavandi Jalal Malavan ANZ 6 12 5
227 Bezik Edmond Sepahan ESF 6 6 5
228 Khorej Omid Paas TEH 6 2 5
229 Yazdani Dariush Saipa KRJ 6 0 4
230 Shirdel Naser Esteghlal AHV 6 2 2
231 Omran Zade Hanif Malavan ANZ 6 1 2
232 Khademi Masoud Sepahan ESF 6 0 2
233 Saha Robert Perspolis TEH 6 0 0
234 Baygi Hassan Ghandi YZD 5 9 11
235 Ebrahimi Hamid Reza Ghandi YZD 5 1 8
236 Mansourian Alireza Esteghlal TEH 5 14 6
237 Ashtiani Mohamad Javad Saipa KRJ 5 5 4
238 Mohamadpour Seyed Ahmad Sepahan ESF 5 11 3
239 Salsalali Mohammad Zobahan ESF 5 12 2
240 Kordjahan Ovais Ghandi YZD 5 5 2
241 Khayri Shahin Esteghlal TEH 5 8 1
242 Lotfi Saeed Esteghlal TEH 5 7 1
243 Hossaini Seyad Mojtaba Saba TEH 5 4 1
244 Akbari Yadollah Saba TEH 5 1 1
245 Chahjoei Saeed Esteghlal AHV 5 6 0
246 Shaytavi Khaled Esteghlal AHV 5 1 0
247 Broumand Parviz Rahahan TEH 5 0 0
248 Homami Masoud Sepahan ESF 5 0 0
249 Torkashvand Amir Rahahan TEH 4 4 15
250 Razaghi Rad Iman Paas TEH 4 7 7
251 Ramezani Arash Sepahan ESF 4 2 6
252 Rasooli Mohsen Ghandi YZD 4 8 5
253 Azizi Khodadad Rahahan TEH 4 1 5
254 Ghasemzadeh Taghi Rahahan TEH 4 8 4
255 Sayfi Mehdi Ghandi YZD 4 7 4
256 Gilaori Agustine Esteghlal TEH 4 5 4
257 Tahmasebi Reza Saipa KRJ 4 3 4
258 Mamani Mohamad Reza Perspolis TEH 4 5 3
259 Talebian Siamak Malavan ANZ 4 2 3
260 Saedi Mojtaba Sepahan ESF 4 0 3
261 Karimian Mehdi Zobahan ESF 4 9 2
262 Yousefi Hossain Shamooshak NSH 4 2 2
263 Zare Masoud Saba TEH 4 1 2
264 Mahmoudi Kazem Saba TEH 4 6 0
265 Mobali Iman Foolad KHU 4 1 0
266 Ebrahimpour Rahim Ghandi YZD 4 0 0
267 Farhadi Esmail Zobahan ESF 3 2 13
268 Talebnasab Asghar Esteghlal TEH 3 10 11
269 Yousefi Amir Hossain Saba TEH 3 10 8
270 Jabbarpour Mohamad Shamooshak NSH 3 3 8
271 Khodamoradi Amir Malavan ANZ 3 3 7
272 Navidkia Rasool Sepahan ESF 3 5 5
273 Khani Saeed Abumoslem MSH 3 5 4
274 Azizi Reza Zobahan ESF 3 1 4
275 Hamoodi Ali Esteghlal AHV 3 7 3
276 Olrom Daniel Foolad KHU 3 6 2
277 Mousavi Saman Foolad KHU 3 3 2
278 Rasti Ehsan Bargh SHZ 3 2 2
279 Abbasi Jamal Bargh SHZ 3 0 2
280 Gholamnejad Majid Saipa KRJ 3 8 1
281 Mohamadi Farhad Bargh SHZ 3 3 1
282 Kargar Vahid Fajr SHZ 3 1 1
283 Moradi Yousef Fajr SHZ 3 2 0
284 Zarei Mehdi Zobahan ESF 3 1 0
285 Amir Sanaie Mohamad Reza Fajr SHZ 3 0 0
286 Bahadorani Farhad Zobahan ESF 3 0 0
287 Fendereski Faramarz Shamooshak NSH 3 0 0
288 Hamrang Mohammad Zobahan ESF 2 6 13
289 Khalifeasl Amir Esteghlal AHV 2 7 12
290 Ghasemian Ali Saba TEH 2 7 11
291 Bayatinia Mohsen Paas TEH 2 5 9
292 Entezari Sohrab Perspolis TEH 2 8 8
293 Talebi Farsheed Fajr SHZ 2 8 8
294 Kosari Alireza Rahahan TEH 2 7 7
295 Zolrahmi Babak Saba TEH 2 13 6
296 Silva Rodrigo Ghandi YZD 2 6 6
297 Zarei Mojtaba Fajr SHZ 2 10 5
298 Bajlaneh Majd Zobahan ESF 2 8 5
299 Karimi Mahmoud Sepahan ESF 2 18 4
300 Meshanovich Anis Bargh SHZ 2 1 4
301 Shaverdi Karim Foolad KHU 2 8 3
302 Mohamdloo Vahid Abumoslem MSH 2 4 3
303 Asgharpour Yasser Shamooshak NSH 2 3 3
304 Mirtorabi Milad Malavan ANZ 2 3 3
305 Ashorizad Ali Saipa KRJ 2 0 3
306 Hashemi Mirhani Bargh SHZ 2 5 2
307 Niknazar Reza Perspolis TEH 2 2 2
308 Sajedi Kayvan Zobahan ESF 2 11 1
309 Assadollahi Saeed Ghandi YZD 2 2 1
310 Hamidi Lefteh Foolad KHU 2 16 0
311 Gilmardi Pooya Malavan ANZ 2 5 0
312 Khazaei Esmail Shamooshak NSH 2 5 0
313 Aoulang Aoulang Perspolis TEH 2 0 0
314 Booghdar Ali Foolad KHU 2 0 0
315 Karmolahi Asghar Saba TEH 2 0 0
316 Zamani Rasool Ghandi YZD 2 0 0
317 Shahossaini Abdullah Abumoslem MSH 1 10 12
318 Esmaili Bahram Fajr SHZ 1 14 11
319 Pakniat Behrooz Bargh SHZ 1 10 11
320 Khayri Mehdi Abumoslem MSH 1 11 10
321 Fatemi Faraz Zobahan ESF 1 8 10
322 Bargizar Morteza Abumoslem MSH 1 8 5
323 Nazari Mohamad Paas TEH 1 5 4
324 Rezai Rahimi Alireza Bargh SHZ 1 2 4
325 Chaharmahali Hojat Foolad KHU 1 13 3
326 Heydari Sadr Koroush Bargh SHZ 1 6 3
327 Jafari Ali Ghandi YZD 1 5 3
328 Aderfo Rafael Perspolis TEH 1 2 3
329 Ashtiani Ardalan Perspolis TEH 1 11 2
330 Ostovari Reza Shamooshak NSH 1 9 2
331 Mirhossaini Jalal Shamooshak NSH 1 3 1
332 Farahnak Majid Malavan ANZ 1 1 1
333 Rafiei Pejman Fajr SHZ 1 0 1
334 Stepanian Leon Zobahan ESF 1 10 0
335 Saleh Shooshtari Maysam Sepahan ESF 1 2 0
336 Shakori Ebrahim Saipa KRJ 1 2 0
337 Amiri Maysam Fajr SHZ 1 1 0
338 Fanaei Davood Perspolis TEH 1 1 0
339 Ghelich Amir Masoud Rahahan TEH 1 1 0
340 Hassan Nejad Mahyar Saipa KRJ 1 0 0
341 Hojati Maysam Fajr SHZ 1 0 0
342 Jafari Mehran Malavan ANZ 1 0 0
343 Nakisa Nima Paas TEH 1 0 0
344 Naseri Hamid Shamooshak NSH 1 0 0
345 Noormohamad Hamed Rahahan TEH 1 0 0
346 Rashki Masoud Ghandi YZD 1 0 0
347 Rezai Reza Malavan ANZ 1 0 0
348 Safa Saman Paas TEH 1 0 0
349 Tores Antonio Perspolis TEH 1 0 0
350 Faraji Moghadam Hassan Fajr SHZ 0 5 9
351 Jabbari Reza Abumoslem MSH 0 1 9
352 Ahmadi Mohamad Bagher Esteghlal AHV 0 8 7
353 Giahi Mohsen Malavan ANZ 0 6 5
354 Komaei Afshin Esteghlal AHV 0 2 5
355 Shafiei Hamid Zobahan ESF 0 1 5
356 Khosravi Hossain Shamooshak NSH 0 7 4
357 Baoo Maysam Esteghlal TEH 0 0 4
358 Boostani Farhad Saipa KRJ 0 2 3
359 Akbarpour Alireza Esteghlal TEH 0 10 2
360 Amiri Mohamad Ali Bargh SHZ 0 8 2
361 Daneshdoost Davood Abumoslem MSH 0 8 2
362 Gooler Cezar Ghandi YZD 0 7 2
363 Rezai Alireza Fajr SHZ 0 4 2
364 Bayat Mohsen Saba TEH 0 3 2
365 Zohani Hamid Reza Saba TEH 0 3 2
366 Deevsalar Davood Shamooshak NSH 0 1 2
367 Bayat Saeed Sepahan ESF 0 0 2
368 Motevasselzadeh Amin Bargh SHZ 0 9 1
369 Heydari Hashem Rahahan TEH 0 6 1
370 Zarei Mohamad Javad Fajr SHZ 0 4 1
371 Heydari Mohammad Malavan ANZ 0 3 1
372 Naderi Peyman Esteghlal TEH 0 3 1
373 Rasooli Hamed Sepahan ESF 0 3 1
374 Mazaheri Hassan Shamooshak NSH 0 2 1
375 Sayfi Mostafa Rahahan TEH 0 2 1
376 Haghi Davood Rahahan TEH 0 1 1
377 Hedayati Hamid Paas TEH 0 1 1
378 Mahdavikia Mostafa Perspolis TEH 0 1 1
379 Mahini Hossain Esteghlal AHV 0 1 1
380 Mohamadi Asferjani Ebrahim Zobahan ESF 0 1 1
381 Mohebi Amir Abumoslem MSH 0 1 1
382 Parhiszgar Ali Bargh SHZ 0 1 1
383 Parvin Mohamad Perspolis TEH 0 1 1
384 Elhaei Ali Foolad KHU 0 0 1
385 Mardani Reza Abumoslem MSH 0 0 1
386 Ghabakhlo Maghdad Perspolis TEH 0 6 0
387 Zarifi Rasool Shamooshak NSH 0 6 0
388 Alamdari Mehrdad Fajr SHZ 0 5 0
389 Mohtashami Amin Abumoslem MSH 0 5 0
390 Hashemizadeh Morteza Esteghlal TEH 0 3 0
391 Momenzadeh Ahmad Saipa KRJ 0 3 0
392 Aghazadeh Mehdi Ghandi YZD 0 2 0
393 Ghadimi Majid Abumoslem MSH 0 2 0
394 Goodarzi Shahram Bargh SHZ 0 2 0
395 Hazbaipour Kareem Foolad KHU 0 2 0
396 Karimian Esmaeel Sepahan ESF 0 2 0
397 Khaziravi Ahad Paas TEH 0 2 0
398 Najafi Hassan Shamooshak NSH 0 2 0
399 Selahshoori Yaghoub Esteghlal AHV 0 2 0
400 Zanidpour Milad Foolad KHU 0 2 0
401 Abolghasempour Behnam Paas TEH 0 1 0
402 Afand Mohamd Bargh SHZ 0 1 0
403 Alivand Mohamad Paas TEH 0 1 0
404 Dehnavi Abolghasem Bargh SHZ 0 1 0
405 Eslami Mohamad Ghandi YZD 0 1 0
406 Feshangchi Amir Saba TEH 0 1 0
407 Heydari Milad Bargh SHZ 0 1 0
408 Hossaini Peyman Shamooshak NSH 0 1 0
409 Khorsandi Ehsan Perspolis TEH 0 1 0
410 Khorsandnia Mohammad Reza Abumoslem MSH 0 1 0
411 Mousavi Jamal Rahahan TEH 0 1 0
412 Niyazi Moghadam Jaleel Ghandi YZD 0 1 0
413 Rabikhah Farhad Paas TEH 0 1 0
414 Rahmati Davood Rahahan TEH 0 1 0
415 Rajabzade Hassan Abumoslem MSH 0 1 0
416 Tabatabaei Majid Esteghlal AHV 0 1 0
417 Zadzenal Ali Malavan ANZ 0 1 0
418 Zare Javad Fajr SHZ 0 1 0
419 Ziadnejad Afshin Rahahan TEH 0 1 0
Created on 4/22/2006


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Abumoslem MSH    Matches    Squad
Bargh SHZ    Matches    Squad
Esteghlal AHV    Matches    Squad
Esteghlal TEH    Matches    Squad
Fajr SHZ    Matches    Squad
Foolad KHU    Matches    Squad
Ghandi YZD    Matches    Squad
Malavan ANZ    Matches    Squad
Paas TEH    Matches    Squad
Perspolis TEH    Matches    Squad
Rahahan TEH    Matches    Squad
Saba TEH    Matches    Squad
Saipa KRJ    Matches    Squad
Sepahan ESF    Matches    Squad
Shamooshak NSH    Matches    Squad
Zobahan ESF    Matches    Squad

(C) IPLstats.com